Verksamhetsområden | Rekonstruktion|Betalningsinställelser

Felmeddelande

Warning: Invalid argument supplied for foreach() i ackordscentralen_breadcrumb() (rad 194 av /srv/www/htdocs/sites/all/themes/ackordscentralen/template.php).

Rekonstruktion och betalningsinställelser

Syftet med en betalningsinställelse är att ge företag som har ekonomiska problem en tidsfrist under vilken man kan arbeta fram lösningar på problemen. Om ett företag inleder ett rekonstruktionsförfarande enligt företagsrekonstruktionslagen blir det med automatik en betalningsinställelse.

Ett företag kan emellertid helt vid sidan av de lagreglerade insolvensförfarandena besluta om att göra en betalningsinställelse. Detta medför då vissa rättsverkningar, vilka vuxit fram genom rättspraxis då betalningsinställelse inte är något lagreglerat institut. För att få de önskade rättsverkningarna måste dock betalningsinställelsen se ut och genomföras på ett visst sätt.

Ger rådrum och möjlighet till lösning

Syftet med en betalningsinställelse är alltså att ge gäldenärsföretaget ett visst rådrum där möjlighet ges att arbeta fram olika lösningsmodeller på de ekonomiska problemen. För att borgenärerna ska känna sig trygga måste dock betalningsinställelsen ske under ordnade former där alla borgenärsintressen blir beaktade.

Huvudregeln för en betalningsinställelse är därför att gäldenärens balansräkning skall ”frysas” per dagen för betalningsinställelsen. Detta innebär att gäldenärsföretaget inte får betala några gamla skulder och inte heller får ta på sig några nya förpliktelser. Gäldenärsföretagets pågående rörelse ska finansieras på ”kontantbasis”. För en borgenär ska det därmed inte få någon betydelse, mer än tidsutdräkten, om gäldenärsföretaget skulle bli försatt i konkurs omedelbart eller först efter det att möjligheterna till en rekonstruktion är utredda.

Under tiden för en betalningsinställelse ska förhållandet mellan borgenärerna inte förändras och gäldenärsföretagets förmögenhetsmassa ska i möjligaste mån bibehållas.

Positiva effekter för alla parter

De effekter som man i första hand vill åstadkomma genom att vidta en betalningsinställelse är att lugna alla borgenärer så att dessa inte vidtar inkassoåtgärder och inleder exekutiva åtgärder för att få betalt för sina fordringar.

Några rättsliga möjligheter att förhindra sådana indrivningsåtgärder finns emellertid inte om det inte inleds ett formellt rekonstruktionsförfarande enligt företagsrekonstruktionslagen. De flesta borgenärer inser dock det meningslösa med att inleda egna säraktioner även vid ”frivilliga” betalningsinställelser, eftersom sådana aktioner endast brukar medföra att gäldenärsföretaget tvingas att inleda ett lagreglerat insolvensförfarande som oftast blir mer kostnadskrävande.

För att en betalningsinställelse ska få önskade rättsliga effekter krävs att gäldenärsföretaget anlitar en extern och kunnig administratör som ger råd och anvisningar om hur verksamheten ska skötas under tiden för betalningsinställelsen. Administratören ska också ha ett ansvar för att borgenärernas intressen blir tillvaratagna. Ackordscentralerna uppfyller dessa grundläggande krav. Då anses betalningsinställelsen bli verkningsfull.

Detta innebär att gäldenärsföretagets ställföreträdare inte kommer att få det personliga betalningsansvar som annars skulle uppkomma i samband med att skatteskulder förfaller till betalning. På grund av att ingen ny skuldsättning får ske under en betalningsinställelse finns det heller ingen risk för personliga betalningsansvar för ställföreträdarna enligt reglerna i aktiebolagslagen om tvångslikvidation vid kapitalbrist.

Enligt särskilda lagregler i konkurslagen och köplagen blir följden av en betalningsinställelse också att gäldenärsföretaget i samband med en konkursansökan förmodas vara på obestånd och att leverantörer får stoppningsrätt och därmed inte behöver hålla tidigare lämnade kreditlöften.

Olika utvägar

Följden av en betalningsinställelse kan bli att gäldenärsföretaget gör en finansiell och frivillig så kallad underhandsrekonstruktion, att betalningsinställelsen övergår till en rekonstruktion enligt företagsrekonstruktionslagen, att förfarandet avslutas utan att borgenärerna över huvud taget blir berörda eller en konkurs.

4-ac_knapp_kontakta-oss.png

Vår uppgift är att hjälpa företag – stora som som små i alla branscher – med betalnings- eller lönsamhetsproblem att utveckla, förbättra eller rekonstruera verksamheten, och det gör vi med stor framgång. Kontakta oss så berättar vi mer.