Verksamhetsområden | Rekonstruktion|Analyser av ekonomiska problem

Felmeddelande

Warning: Invalid argument supplied for foreach() i ackordscentralen_breadcrumb() (rad 194 av /srv/www/htdocs/sites/all/themes/ackordscentralen/template.php).

Rekonstruktion och analyser

I samband med ekonomiska problem och obestånd efterfrågas analyser av olika slag. För det första kan det vara betydelsefullt att utreda orsakerna till de ekonomiska problemen. För det andra är det viktigt att utreda vilka lösningar som kan bli aktuella för att komma till rätta med problemen.

Tidpunkten är viktig

Om ett företag har hamnat på obestånd kan det vara betydelsefullt att få fram när obeståndet har inträffat. Obestånd är nämligen ofta en viktig omständighet när det gäller att utreda ansvarsfrågor och möjligheter till återvinning av rättshandlingar.

Ett företag med betalningsproblem har många gånger också balansmässiga problem. I fråga om aktiebolag måste man då också analysera i vad mån reglerna i aktiebolagslagen om tvångslikvidation vid kapitalbrist har följts. En styrelse i ett aktiebolag är vid en viss tidpunkt skyldig att upprätta och låta revisorerna granska en kontrollbalansräkning för att därmed få möjlighet att konstatera hur stor del av aktiebolagets egna kapital som har förbrukats. Om inte rätt åtgärder vidtas kan det bli ett personligt betalningsansvar för de personer som ingår i styrelsen eller är aktieägare.

Både akuta problem och framtida verksamhetsinriktning

När man skall bota ett företag med ekonomiska problem krävs det, enkelt uttryckt, minst två åtgärder.

Till att börja med ska man läka det gamla, det vill säga åtgärda de akuta ekonomiska problemen. Detta görs oftast genom en finansiell rekonstruktion. En sådan brukar innebära en ackordsuppgörelse med fordringsägarna och ett kapitaltillskott från ägarna. Härigenom kan man säga att företagets balansräkning har rekonstruerats.

Dessa åtgärder brukar emellertid inte vara tillräckliga. För att inte företaget på nytt skall få ekonomiska problem måste man också vidta åtgärder så att företagets framtida resultaträkningar kommer att visa positiva resultat.

Det krävs alltså att man även åtgärdar företagets verksamhet. Alla företag måste fortlöpande göra analyser över det ekonomiska utfallet av olika verksamhetsgrenar, produktsortiment och så vidare, men i samband med ekonomiska kriser blir sådana analyser särskilt betydelsefulla och ofta granskade av externa intressenter.

Personalen vid Ackordscentralerna har stor och lång erfarenhet av att utreda sådana förhållanden. Statistik visar att de företag som har rekonstruerats med hjälp av Ackordscentralerna också har en större överlevnadsförmåga efter avslutad rekonstruktion än vad som är genomsnittligt.

En riktigt genomförd rekonstruktion består alltså inte bara av en finansiell rekonstruktion, utan det krävs oftast också en åtföljande, som det brukar uttryckas, rekonstruktion i sak där företagets verksamhet förändras för att på sikt förbättra resultaträkningen. Det är inte enbart de bakomliggande problemen som skall lösas utan det krävs att även eventuella framtida problem förebyggs.

Analys även utan obestånd

De ovan nämnda analyserna brukar utföras i samband med att Ackordscentralen får ett uppdrag att administrera en företagsrekonstruktion, en betalningsinställelse eller en konkurs.

En eller några av de ovannämnda analyserna kan också utföras som isolerade uppdrag. Sådana behov kan exempelvis föreligga om någon i förväg skulle vilja få svar på vad som kommer att hända om en befarad framtida kris verkligen skulle aktualiseras eller som en jämförelse med en av någon annan redan utförd analys.

4-ac_knapp_kontakta-oss.png

Vår uppgift är att hjälpa företag – stora som som små i alla branscher – med betalnings- eller lönsamhetsproblem att utveckla, förbättra eller rekonstruera verksamheten, och det gör vi med stor framgång. Kontakta oss så berättar vi mer.