Felmeddelande

Warning: Invalid argument supplied for foreach() i ackordscentralen_breadcrumb() (rad 194 av /srv/www/htdocs/sites/all/themes/ackordscentralen/template.php).

Rekonstruktion och ackord

Ackord är en ekonomisk uppgörelse mellan en gäldenär, som är på obestånd och dennes borgenärer. För att det ska vara ett ackord krävs att gäldenären har betalningssvårigheter. Fordringsägarna ska se sig nödsakade att efterge delar av sina fordringar.

Syftet med ett ackord är att förmå gäldenären att betala åtminstone en del av sina skulder och möjliggöra för geldenären att undvika konkurs, eftersom de flesta fordringsägarna då normalt får en obetydlig utdelning.

En ekonomisk uppgörelse med en gäldenär som inte har betalningssvårigheter betraktas som en frivillig uppgörelse och får inte samma rättsverkningar som ett ackordsförfarande. Ett sådant frivilligt eftergivande av en fordran anses inte vara affärsmässigt motiverat utan kan istället ses som en rättshandling av gåvokaraktär.

Frivilliga ackord och tvångsackord

Ackord delas vanligtvis in i två huvudgrupper; frivilliga ackord och tvångsackord.

Frivilliga ackord – så kallade underhandsackord – är en frivillig uppgörelse med en eller flera borgenärer.

Tvångsackord – eller offentliga ackord – är ett i lag reglerat förfarande där en kvalificerad majoritet av borgenärerna röstar för ett ackord som beslutas av rätten. Rättsföljden av ackordsbeslutet är att alla borgenärer, även de som kunnat delta i ackordsförhandlingarna, blir bundna av ackordet. Förhandlingar om tvångsackord inleds med att gäldenären ansöker hos domstol med ett förslag till ackord. Därefter görs en bouppteckning och ackordsförslaget sänds ut till borgenärerna för omröstning. Innan ackordet fastställs prövar domstolen bland annat om ackordet ligger i borgenärernas intresse. Ackordsförhandlingarna får inte störas genom konkurs eller utmätning.

Dividendackord, moratorieackord eller avvecklingsackord?

Under huvudgrupperna frivilliga ackord och tvångsackord finns en rad typer av ackord beroende på hur ackordslikviden beräknas eller betalas.

Dividendackord är den vanligaste typen och innebär att borgenärerna, som skall omfattas av ackordet, erbjudes en viss procentuell utdelning på sina fordringar. Vid frivilliga ackord kan den erbjudna procentuella utdelningen vara hur låg som helst. Vid tvångsackord finns i realiteten en nedre gräns på 25 procent.

Moratorieackord – eller prolongationsackord – innebär att gäldenären får anstånd med betalningen av förfallna skulder. Eventuellt kan borgenärerna avstå från sina krav på dröjsmålsräntor.

Avvecklingsackord innebär att borgenärerna medger att gäldenären avvecklar sin rörelse utan konkurs och betalar sina skulder i den ordning som förmånsrättslagen föreskriver. Fordringsägarna går alltså med på att få den utdelning de är berättigade till vid en sådan avveckling. Ibland benämns avvecklingsackord underhandskonkurs. Eftersom så kallade snabblikvidationer inte längre får förekomma har denna form av avveckling nästan helt försvunnit vad gäller aktiebolag.

Ackordsförhandling som en del av en företagsrekonstruktion

En ackordförhandling är ofta en del av en större företagsrekonstruktion. Förhandlingen om ackord bör emellertid hållas åtskild från rekonstruktionen i övrigt. När en ackordsförhandling inleds uppstår en mängd rättsverkningar. Gäldenärens möjlighet att råda över förfarandet begränsas och återvinningsreglerna i konkurslagen blir tillämpbara.

Ett ackord löser endast tillfälligt problemet med obalans i företagets balansräkning. Finns problem med lönsamheten krävs även andra åtgärder än ackord.

Skatterättsliga effekter

Enligt rättspraxis är den redovisningsmässiga vinst som en gäldenär gör vid genomförandet av ett ackord skattefri (RÅ 1963 ref. 48). Då ackordsvinsten är skattefri följer att kostnaderna för själva ackordets genomförande inte är skattemässigt avdragsgilla.

4-ac_knapp_kontakta-oss.png

Vår uppgift är att hjälpa företag – stora som som små i alla branscher – med betalnings- eller lönsamhetsproblem att utveckla, förbättra eller rekonstruera verksamheten, och det gör vi med stor framgång. Kontakta oss så berättar vi mer.